El turisme esportiu es un sector molt important dins el turisme mundial i s’està convertint en un negoci de gran projecció i competència. L’ esport mou a la gent, ja sigui per a competir, per participar en esdeveniments d’oci o senzillament, per provar quelcom nou.

El significat de turisme esportiu va més enllà d’acollir grans esdeveniments. Aquesta modalitat de turisme ofereix un potencial més ampli; augmentar la identitat dels destins millorant la seva visibilitat, generar nous negocis turístics i aconseguir un reconeixement per les seves ciutats i persones.

Estem davant d’una modalitat turística que no coneix sexes, ni religions. No coneix nivells socials ni èpoques de l’any. El turisme esportiu es per a tots; rics i famosos, grans i petits, federats i amateurs.
L’esport està reconegut com el fenomen social més gran del mon. I si ho combinem amb la industria que mou més volum a Europa, el turisme, aleshores tenim el sector de més ràpid creixement global, generant anualment més de 450.000 milions d’euros i seguirà creixent en els propers anys molt per sobre dels altres sectors. Si el mercat mundial del turisme te una previsió de creixement d’entre el 2 i 3%, el turisme esportiu ho farà per sobre del 10%.

L’esport, la natura i fer salut està de moda. I aquest fet l’han aprofitat les grans marques i les empreses organitzadores d’esdeveniments que, recolzades per la gran cobertura multimèdia han promogut un interès pel benestar, el culta al cos i el gaudi de la natura. A aquest fet hi podem sumar la visió empresarial de les grans marques que donen suport a aquest fenomen on hi ha vist un targed molt important de creixement.

El turisme esportiu ha de poder complaure les dues finalitats de la seva existència. Primer i més important, ha de poder satisfer les exigències participatives en l’activitat esportiva. Tant si la necessitat és competitiva, com no. Tant si es formal, informal, autònomament o per motius nostàlgics. Cal dotar l’entorn amb l’organització i serveis idonis per cobrir les necessitats dels participants; Allotjaments adaptats a les necessitats esportives. Atenció mèdica si es necessita. Accés a material tècnic. Punts d’informació constant. Centre d’atenció a l’esportista. Punt d’atenció i informació dels acompanyants. Entorn afí a l’esdeveniment i la predisposició de la societat civil.
I en segon lloc, ha de complir amb els requisits de tota activitat turística tant dels participants com dels acompanyats.

Aquí es on les empreses d’esdeveniments turístics han d’estudiar les seves futures accions de Marketing per centrar-se en les motivacions d’assistents i espectadors. Crear accions que permetin una estada més llarga i rica. Generar emocions i records que estiguin a l’alçada de les expectatives creades i que tot plegat generi una activitat econòmica positiva tant pels organitzadors, com per les marques, com pel mateix territori.

Quin és l’impacte social i econòmic de Turisme esportiu?

• Desenvolupament econòmic: Els ingressos relacionats amb el turisme normalment són els més grans de l’impacte econòmic d’un esdeveniment. Això inclou allotjament, aliments i begudes, i altres despeses. Els ingressos directes d’esdeveniments inclouen l’entrada, tarifes, patrocini, vendes in situ i, per als esdeveniments més grans, els drets televisius.
Un percentatge elevat d’aquests ingressos queden a la mateixa comunitat. Una altra part, cal que formi part del mateix pressupost de l’organització. Cal reinvertir per millorar i estimular a famílies i participants per tornar de vacances o en properes edicions i altres esdeveniments. Gràcies a aquestes activitats es millora la identitat regional a través de la promoció dels mateixos usuaris.

Desenvolupament del sistema esportiu: augmenta la infraestructura d’ instal·lacions esportives, funcionaris i entrenadors, així com la capacitat dels atletes per assolir els seus potencial. Estem davant d’un esdeveniment esportiu en tota regla, normalment federat i reglat, que comporta una preparació prèvia específica.

Llegats socials i comunitaris: Aquests esdeveniments recolzen el desenvolupament de la joventut, augmentant nivells de fitness i salut. Apropant les comunitats i les cultures. L’esport funciona com a vincle entre països i cultures.

En els darrers anys el turisme esportiu ha donat un tomb important davant la necessitat de millorar l’estat físic de les persones, de conviure i gaudir molt més dels espais naturals i de seguir aquesta tendència.

Queda en mans de les empreses del sector poder oferir esdeveniments prou atractius tant per participants com per acompanyants, amb la finalitat de fer més gran aquest sector, sense deixar de banda les necessitats i limitacions del turisme de cada lloc.