Què és el turisme? Aquesta no és una pregunta tan simple com sembla. Col·loquialment, el temps lliure, l’oci, la recreació, el viatge i el turisme s’utilitzen de forma sinònima i són gairebé intercanviables.
En funció de la procedència de cada estudi o definició, els termes usats son diferents. Així doncs, en els estudis Universitaris dels millors centres dels Estats Units, diferencien entre els termes de “Turism, Leisure i Recreation”.

En la literatura turística, tal i com es posa de manifest en l’ estudi “The Economics of Tourism Destinations, es fa una distinció entre definicions conceptuals i estadístiques (tècniques o operatives) del turisme.

Definicions conceptuals

Una de les definicions conceptuals més antigues del turisme va ser donada per dos pioners de la investigació turística, Hunziker i Krapf (1942), que van definir el turisme com

“una suma de relacions i fenòmens derivats del viatge i estada dels no residents, en la mesura que una estada no condueix a la residència permanent i no està connectada amb cap activitat de guanys permanent o
temporal “.

Durant un temps considerable, aquesta definició va ser generalment acceptada, inclosa per l’ Association Internationale d’Experts Scientifiques du Tourisme, tot i que va tenir més d’un defecte.
AIEST va discutir la definició una vegada més amb motiu del seu congrés anual a Cardiff el 1981. Aquest congrés va acceptar la següent definició:

“La totalitat d’interrelacions i fenòmens que es deriven de persones que viatgen i s’atura en llocs que no són els seus principals domicilis continus. ni llocs de treball ni per al lleure ni en el context de les activitats empresarials ni l’estudi “.

Una definició més clara es pot trobar a la British Tourism Society, que el 1979 va adoptar una definició basada en el treball de Burkart i Medlik (1974):

“Es considera que el turisme inclou qualsevol activitat relacionada amb el moviment temporal de persones a destinacions a curt termini fora dels llocs on normalment viuen i treballen, i les seves activitats durant l’estada a aquestes destinacions.”

Dins d’aquesta definició, podem identificar la inclusió d’aquelles activitats que intervenen en l’estada o visita a la destinació. No hi ha insistència sobre estades per dinar o visites a l’estranger, i permet visites domèstiques i diàries (Gilbert, 1990).

Segons Burkart i Medlik (1974) – i això encara s’aplica actualment – conceptualment, el turisme té cinc característiques:

1. El turisme és una amalgama de fenòmens i relacions en lloc d’un sol.
2. Aquests fenòmens i relacions sorgeixen d’un moviment de persones i d’una estada a diverses destinacions; hi ha un element dinàmic (el viatge) i un element estàtic (l’estada).
3. El viatge i l’estada es dirigeixen a destinacions fora del lloc habitual de residència i treball, de manera que el turisme dóna lloc a activitats diferents de les de la població resident i treballadora dels llocs pels quals viatgen els turistes i de les seves destinacions.
4. El moviment a les destinacions és d’un caràcter temporal a curt termini.
5. Les destinacions es visiten per a finalitats no relacionades amb el treball remunerat.

Una definició conceptual que mereix especial atenció és aquella donada per Gilbert (1990) i proposada per a una comprensió social del turisme:

“El turisme és una part de la recreació que implica viatjar a una destinació o comunitat menys familiar, per un període curt, per satisfer la necessitat del consumidor d’una o una combinació d’activitats “.

Els mèrits d’aquesta definició són diversos. Posa el turisme en el context general de la recreació i conserva la necessitat de viatjar fora del lloc habitual de treball i es centra en els motius del viatge.

Definicions operatives o tècniques

La necessitat pràctica principal de definicions exactes del turisme i el turista ha sorgit de la necessitat d’establir uns estàndards estadístics adequats (Mieczkowski, 1990). A més, moltes persones, incloent experts en turisme, tenen dificultats per considerar els viatges de negocis i els viatges professionals com a activitats turístiques. Sovint s’inclouen en el turisme perquè responen a les característiques descrites a la secció anterior i la seva importància econòmica.

Els viatgers de negocis són consumidors purs, i és pràcticament difícil o impossible separar-los dels que viatgen per plaer. La principal diferència és el propòsit, però la majoria d’hotelers o proveïdors d’allotjament no poden distingir entre turistes i viatgers de negocis.

Segons Burkart i Medlik (1974), una definició tècnica del turisme ha de:
● Identificar les categories de viatges i visites que es troben i no estan incloses;
● Definir l’element de temps en termes de llarga estada fora de casa (és a dir, el període mínim i màxim);
● Reconèixer situacions particulars.

Una definició ben coneguda és la que es recomana amb motiu de La Conferència de les Nacions Unides sobre viatges i turisme celebrada a Roma el 1963. La Conferència de les Nacions Unides va recomanar la següent definició de

“visitant” en estadístiques internacionals: “Per a propòsits estadístics, el terme” visitant “descriu qualsevol persona que visiti un país diferent d’aquell on té el seu lloc habitual de residència, per qualsevol motiu que no sigui després d’una ocupació remunerada des del país visitat “.

Aquesta definició cobreix:
Turistes, és a dir, visites temporals que es mantenen com a mínim 24 hores al país visitat i el propòsit del qual es pot classificar segons els encapçalaments de (a) oci (esbarjo, vacances, salut, estudi, religió i esport) o (b ) negoci, família, missió, reunió.
● Excursionistes, és a dir, visitants temporals que queden menys de 24 hores al país visitat (incloent viatgers en creuers).

Les estadístiques no haurien d’incloure viatgers que, en el sentit legal, no entren al país (per exemple, viatgers aeris que no abandonen la zona de trànsit d’un aeroport i casos similars).
Més tard, la frase ’24 hores’ es va convertir en un punt de discussió, i va ser reemplaçada per ‘overnight’. Aquesta precisió es correspon millor amb la realitat (un viatge amb una nit pot durar menys de 24 hores), però després de tot és de menor importància.

La definició de les Nacions Unides fa referència al turisme internacional (visitant un país diferent del que normalment resideix un viatger), però no hi ha cap motiu per negligir el turisme nacional. Una persona que viatja de Nova York a Califòrnia per visitar la ciutat de San Francisco (turisme nacional) no és menys turista que una visita belga a París (turisme internacional). La Declaració Manilla de 1980 de l’OMC (Organització Mundial del Comerç) amplia la definició implícitament a tot el turisme, tant nacional com internacional. Exclosos de la definició són residents retornats, immigrants, migrants (treballadors temporals de menys d’un any), viatgers, soldats, diplomàtics i passatgers de trànsit Aquesta era la definició estàndard durant molt de temps, tot i que no es va aplicar a tots els països.

En aquest sentit, EUA és un exemple típic. Fins i tot dins dels Estats Units, la definició de turisme varia d’un Estat a un altre.
No obstant això, molts científics i organitzacions van ser conscients del problema i, al començament dels anys noranta, va tenir lloc un llarg període de discussió i negociació, en el qual van participar diverses organitzacions internacionals (Eurostat, OCDE, OMC i Divisió d’Estadística de les Nacions Unides) en un intent de resoldre’l. La conclusió, l’any 2000, va ser l’adopció per part de la Comissió d’Estadística de les Nacions Unides d’una reformulació d’una definició tècnica de turisme que va ser (o hauria d’haver estat) acceptada a tot el món:

“El turisme comprèn les activitats de persones que viatgen i es mantenen en llocs fora del seu entorn habitual durant no més d’un any consecutiu per a activitats d’oci, negocis i altres objectius no relacionats amb l’exercici d’una activitat remunerada des del lloc visitat, on les persones esmentades en la definició de turisme es denomina “visitants”, definint com a visitant: Qualsevol persona que viatgi a un lloc diferent del seu entorn habitual durant menys de dotze mesos i el propòsit principal del viatge és diferent de l’exercici d’un activitat remunerada des del lloc visitat”.

Aquesta definició difereix en dos aspectes de l’anterior descripció de l’ONU: en primer lloc, es determina la màxima durada de l’estada (un any consecutiu) fora del lloc habitual de residència; i en segon lloc, “lloc habitual de residència” se substitueix pel terme “entorn habitual”. En la nova definició, “entorn habitual” és un element clau. En el compte satèl·lit de turisme: Marc metodològic recomanat, correspon als límits geogràfics en què un individu es mou durant la seva rutina habitual de vida. Per tant, l’entorn habitual d’una persona consisteix en la proximitat directa del seu lloc de treball o estudi i altres llocs visitats amb freqüència, i té diverses dimensions:

● Freqüència: es consideren llocs freqüentment visitats per una persona, de manera rutinària, com a part de l’entorn habitual, tot i que aquests llocs poden estar situats a una distància considerable del lloc de residència.
● Distància: els llocs situats a prop del lloc de residència d’una persona són part de l’habitual medi ambient, fins i tot si els llocs reals rarament es visiten.
● Temps: quant de temps passa el visitant entre sortir del lloc de residència i tornar a casa?
● Definició: la definició de llocs on la gent realitza activitats rutinàries; tasques, compres, estudis, etc.

En el conjunt de les definicions recollides en l’estudi presentat per Norbert Vanhove, “The Economics of Tourism Destinations”, queda clar que per Turisme, entenem una activitat on existeix un desplaçament, pel mitjà que sigui, a un indret diferent del nostre habitual, per un període limitat, menys d’un any, i per raons diferents al nostre dia a dia.

Amb el temps, el concepte de Turisme ha anat evolucionant fruit de la anàlisis i estudi dels experts a la recerca d’una definició perfecte. Un raonament que ens ha portat a una versió final obligada a definir altres conceptes per poder entendre el primer. Visitant, viatger, àmbit habitual, destí turístic, residència, rutina…

L’OMT, després de d’un estudi acora, ha acordat la definició oficial de turisme com;

«el desplaçament de persones fora del seu entorn habitual, per un període superior a 24 hores i inferior a un any per un motiu que no sigui el d’una activitat remunerada.»